ប្រព័ន្ធតភ្ជាប់បណ្តាញ PV ឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម