ឯកសារយោងគម្រោងអណ្តែត

xmjp43

គម្រោងអណ្តែតទឹកនៅប្រទេសថៃ
● សមត្ថភាពដំឡើង: 8MWp
● ប្រភេទផលិតផល៖ ម៉ោនអណ្តែត
● ពេលវេលាសាងសង់៖ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១