ឯកសារយោងគម្រោងអណ្តែត

xmjp42

គម្រោងអណ្តែតទឹកនៅហុងគ្រី
● សមត្ថភាពដំឡើង: 5MWp
● ប្រភេទផលិតផល៖ ម៉ោនអណ្តែត
● ពេលវេលាសាងសង់៖ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១