សេចក្តីយោងគម្រោង - ភ្នំព្រះអាទិត្យ

pj2

គម្រោងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
● សមត្ថភាពដំឡើង: 45MWp
● ប្រភេទផលិតផល៖ ម៉ោនថេរ
● គេហទំព័រគម្រោង៖ Kedah ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
● ពេលវេលាសាងសង់៖ ឆ្នាំ ២០២០
● គ្រឹះ៖ គំនរវីស
● EPC: CMEC

pj1

គម្រោងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
● សមត្ថភាពដំឡើង: 6.164MWp
● ប្រភេទផលិតផល៖ ម៉ោនលំអៀងថេរ
● ពេលវេលាសាងសង់៖ ឆ្នាំ ២០២០
● EPC: SPIC


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី 07-07-2021