សេចក្តីយោងគម្រោង - ម៉ោនដំបូលសូឡា

pj13

គម្រោងនៅវៀតណាម
● សមត្ថភាពដំឡើង: 6MWp
● ប្រភេទផលិតផល៖ ដំបូលដែក
● ពេលវេលាសាងសង់៖ ឆ្នាំ ២០២០

pj14

គម្រោងនៅវៀតណាម
● សមត្ថភាពដំឡើង: 4MWp
● ប្រភេទផលិតផល៖ ដំបូលដែក
● ពេលវេលាសាងសង់៖ ឆ្នាំ ២០២០


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី 07-07-2021