សេចក្តីយោងគម្រោង - ម៉ោនដំបូលសូឡា

pj15

គម្រោងដំបូលនៅប្រទេសឥណ្ឌា
● សមត្ថភាពដំឡើង: 15 MWp
● ប្រភេទផលិតផល៖ ដំបូលដែក (Triangle mount)
● ពេលវេលាសាងសង់៖ 2017

pj16

គម្រោងនៅវៀតណាម
● សមត្ថភាពដំឡើង: 4MWp
● ប្រភេទផលិតផល៖ ដំបូលដែក
● ពេលវេលាសាងសង់៖ ឆ្នាំ ២០២០


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី 07-07-2021