សេចក្តីយោងគម្រោង - ម៉ោនដំបូលសូឡា

pj11

គម្រោងនៅប្រទេសជប៉ុន
● សមត្ថភាពដំឡើង: 3.8 MWp
● ប្រភេទផលិតផល៖ ដំបូលដែក
● ពេលវេលាសាងសង់៖ 2017

pj12

គម្រោងនៅវៀតណាម
● សមត្ថភាពដំឡើង: 7.5MWp
● ប្រភេទផលិតផល៖ ដំបូលដែក
● ពេលវេលាសាងសង់៖ ឆ្នាំ ២០២០


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី 07-07-2021