ឯកសារយោងគម្រោង - អ្នកតាមដានពន្លឺព្រះអាទិត្យ

សមត្ថភាពដំឡើង: 38.5MWp ។
ប្រភេទផលិតផល៖ ឧបករណ៍តាមដានអ័ក្សតែមួយផ្ដេក។
ទីតាំងគម្រោង៖ Zhangbei ប្រទេសចិន។
ពេលវេលាសាងសង់៖ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧។

២
៣
៤

ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១