ឯកសារយោងគម្រោង - អ្នកតាមដានពន្លឺព្រះអាទិត្យ

៥
៧
៨
៦

● សមត្ថភាពដំឡើង: 230KWp ។
● ប្រភេទផលិតផល៖ ឧបករណ៍តាមដានអ័ក្សពីរ។
● គេហទំព័រគម្រោង៖ ប្រទេសជប៉ុន។
● ពេលវេលាសាងសង់៖ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧។
● ការបោសសំអាតដី៖ អប្បបរមា 1.0m ។


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១