ឯកសារយោងគម្រោង - អ្នកតាមដានពន្លឺព្រះអាទិត្យ

១

● សមត្ថភាពដំឡើង: 120KWp ។
● ប្រភេទផលិតផល៖ ឧបករណ៍តាមដានអ័ក្សពីរ។
● គេហទំព័រគម្រោង៖ អាហ្វ្រិកខាងត្បូង។
● ពេលវេលាសាងសង់៖ ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2018 ។
● ការបោសសំអាតដី៖ អប្បបរមា 1.5m ។


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១